Sản phẩm Giá Số lượng Tổng cộng
Sườn sụn

1 x ## VNĐ

## VNĐ
### VNĐ
Sườn sụn
Tổng số lượng

Tổng số lượng

Tổng loại hàng 1
Tổng cộng tiền ### VNĐ