Sản phẩm Giá Số lượng Tổng cộng
Gả ta nguyên con

1 x ## VNĐ

## VNĐ
### VNĐ
Gả ta nguyên con
Tổng số lượng

Tổng số lượng

Tổng loại hàng 1
Tổng cộng tiền ### VNĐ