Sản phẩm Giá Số lượng Tổng cộng
Ba chỉ bò nhập khẩu

1 x 150,000 VNĐ

150,000 VNĐ
150,000 VNĐ
Ba chỉ bò nhập khẩu
Tổng số lượng

Tổng số lượng

Tổng loại hàng 1
Tổng cộng tiền 150,000 VNĐ