Sản phẩm Giá Số lượng Tổng cộng
Cá saba

1 x ## VNĐ

## VNĐ
### VNĐ
Cá saba
Tổng số lượng

Tổng số lượng

Tổng loại hàng 1
Tổng cộng tiền ### VNĐ