Sản phẩm Giá Số lượng Tổng cộng
Ớt chuông

1 x ## VNĐ

## VNĐ
### VNĐ
Ớt chuông
Tổng số lượng

Tổng số lượng

Tổng loại hàng 1
Tổng cộng tiền ### VNĐ