Sản phẩm Giá Số lượng Tổng cộng
Củ hành trắng

1 x ## VNĐ

## VNĐ
### VNĐ
Củ hành trắng
Tổng số lượng

Tổng số lượng

Tổng loại hàng 1
Tổng cộng tiền ### VNĐ